فهرست بستن

آئین نامه رعايت اصل استقلال و بیطرفي مشاوران عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمايه گذاری بانکي در انجام خدمات مطالعات امکان سنجي و نظارت بر مصرف منابع

شرکتهای مشاور عضو "کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي" در عقد قراردادهاي مطالعات امکان سنجی، ارائه خدمات نظارت بر مصرف منابع و ساير زمينه هاي مشاورة مرتبط با متقاضيان تسهيلات از سيستم بانکي که بر اساس قرارداد هاي منعقده و ضوابط کانون گزارش هايي را تهيه و ارائه مينمايند و اين گزارش ها به عنوان يکي از ابزار هاي تصميم گيري سيستم بانکي و يا متقاضيان مورد استفاده قرار ميگيرد، موظفند اصول بي طرفي مشاور را بهطور کامل رعايت نمايند.

مشاوران عضو کانون موظفند از انعقاد هرگونه قرارداد و ارائه خدمات مشاوره در حيطة فعاليتهاي تعريف شده کانون در بخش امکان سنجي و نظارت بر مصرف منابع بانکي، با متقاضياني که به طور مستقيم يا غيرمستقيم درطرح ها و پروژه هاي موضوع قرارداد شان ذينفع مي باشند، پرهيزنمايند.

همچنين مشاوران عضو کانون موظفند قوانين و آئين نامه هايي که توسط مراجع ذيصلاح قانوني به منظور رعايت بي طرفي مشاوران مصوب و ابلاغ شده است را رعايت نمايند.

مشاوران عضو کانون موظفند ضمن مبارزه با فساد اداري بر اساس مصاديق قانوني از هر گونه رشاء و ارتشاء و يا تسهيل در آن خودداري نمايند.

عدم رعايت منشور اخلاقي کانون و اصول تاکيد شده در اين آئين نامه از مصاديق تخلفات محسوب ميشوند.

الف – مشاوران در طرح هايي که خدمات امکانسنجي و يا نظارت )طبق ضوابط کانون( ارائه میدهند نبايد به هر نحو ديگری ذينفع باشند، مصاديق احراز ذينفع بودن مشاور در طرح ها به شرح زيرمي باشد:

- وجود سهامدار مشترک اعم از شخصيت حقيقي يا حقوقي در شرکت مشاور و متقاضي استفاده از خدمات مشاور به صورت مستقيم و ياغيرمستقيم و با واسطه شرکت هاي ديگر و يا حضور اعضاء درجه اول خانواده )پدر، مادر ،خواهر، برادر، همسر و فرزندان( در ميان سهامداران شرکت متقاضي.

- وجود حتي يک عضو هيأت مديره مشترک )شخصيت حقيقي و ياحقوقي ( بين شرکت مشاور و متقاضي.
- ذينفع بودن مشاور در برگزاري مناقصه، داشتن نمايندگي مستقيم يا غيرمستقيم سهامداران، اعضاء هيأت مديره واعضاي درجه اول خانواده سهام داران و اعضاء هيأت مديره شرکت مشاور در زمينه ماشين آلات و تجهيزات خارجي و داخلي مرتبط با طرح.
- براي هيأت سازش و ياشورايعالي کانون محرز شود که مشاور نفع اقتصادي و يا کسب درآمدي به جز قراردادهاي رسمي گزارش شده به کانون از تصويب يا پرداخت تسهيلات و ياهزينه هاي اجراي طرح داشته است.
- وجود هرگونه منافع مالي به غير از مبلغ قرارداد ارائه خدمات امکان سنجي و يا نظارت بانکي براي هر يک از سهامداران و اعضاء هيأت مديره شرکت مشاور حاصل از هزينه کرد اقلام سرمايه اي طرح، اعم از خريديا اجاره ماشين آلات، ارائه خدمات پيمانکاري و مهندسي، مديريت پيمان و ... به صورت مستقيم يا غيرمستقيم.

تبصره 1: مشاور مجاز است در چارچوب قرارداد ارائه خدمات امکان سنجي و يا نظارت بر مصرف منابع، براساس جدول تعيين حق الزحمه طرح ها، مصوب کانون حق الزحمه خود را دريافت نمايند.

- براساس بندهاي ب و پ ماده 8 آيين نامه خريد خدمات مشاوره موضوع تصويب نامه شماره 245391 /ت 2588 کميسيون موضوع اصل 258 قانون اساسي ارجاع خدمات زير در يک طرح به /21/ 91484 ک مورخ 2 يک مشاور مجاز نيست.

o مديريت طرح با هر يک از خدمات مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي

o مطالعات پيدايش و مطالعات توجيهي با هر يک از خدمات طراحي تفضيلي نظارت عاليه و نظارت کارگاهي تائید شورای عالی کانون

o قرارداد مستقل خدمات مهندسي ارزش با هريک از خدمات طراحي پايه، طراحي تفضيلي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي

تبصره 2: خدمات مهندسي ارزش مي تواندجزئي از شرح خدمات در هرگونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.

- در قراردادهاي تأمين کالا (P) و پيمانکاري (C) طرح ها، هرگونه مشارکت در منافع مالي و تدارکاتي پروژه براي مشاوري که خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي طراحي پايه، طراحي تفضيلي يا نظارت عاليه يا کارگاهي در طرحي را برعهده گرفته است، ممنوع است.

ب-مشاوران ملزم به رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در قرارداد های مرتبط میباشند. شرکت مشاور متعهد مي باشد که هيچيک از شرکاء، اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شرکت مشمول ممنوعيت مقرر در اصول 94 و 292 قانون اساسي منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي مصوب 11 دي ماه 2551 نمي باشند.

ج مشاوران موظف به پرهیز از رشاء و ارتشاء شرکت مشاور موظف و متعهد مي باشد در تعامل با ذينفعان طرح ها به منظور اجتناب از رشاء و ارتشاء بر عملکرد کليه سهامداران، مديران و کارکنان خود در تمام شکل ها و در موضوعات مرتبط با حرفه خود نظارت مستمر داشته و در مبارزه با تخلفات قانوني و فساد اداري و مالي کوشا باشد.