فهرست بستن

ابلاغ دستورالعمل برونسپاری طرح های امکان سنجی متقاضیان تسهیلات بانک کشاورزی

این دستورالعمل در 3 بخش برونسپاری تهیه گزارش های امکان سنجی طرح ها، برونسپاری ارزیابی وثایق و موارد کلی و عمومی تدوین شده است.
همچنین به پیوست فرم های چهارگانه با 3 ضمیمه پیوست این دستورالعمل است .
متن کامل دستورالعمل یاد شده در سرفصل قوانین و مقررات پایگاه اطلاع رسانی کانون جهت اطلاع اعضاء قرار گرفته است.