فهرست بستن

اخبار کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

نشريه تاریخ انتشار : 1399/04/14 ماهنامه خبري ” اخبارکانون” ويژه گزارش برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون منتشر شد.

15 جولای 2020

در اين شماره گزارش مشروح رييس شوراي عالي با عناوين فرعي اقدامات کانون در راستاي تشکيل مجمع عمومي ، تشريح اقدامات شوراي عالي و کارگروه…

ادامه مطلب