فهرست بستن

اساسنامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

فصل اول - کلیات


تعاريف ، اصطلاحات ، تابعيت ، مركز اصلي كانون و منابع مالي 
ماده 1 - نام كانون "كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي" مي باشد و در تمام متن اساسنامه هركجا نامي از كانون برده مي شود،منظور،كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي است .

ماده 2 - "كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي" که در اين اساسنامه "کانون " ناميده مي شود موسسه غير تجاري ، غير انتفاعي ، غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است که به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي توليد و افزايش منابع مالي و کار آئي بانکها مصوب 1386 و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه از تاريخ 24/11/1386 براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و در مواردي که اين اساسنامه به آن اشاره ندارد، تابع قوانين و مقررات عمومي حاکم بر موسسات غير تجاري و غير انتفاعي است .
تبصره1: منابع مالي کانون، براي پوشش هزينه هاي خود، از طريق حق عضويت، سپرده‌هاي اعضا، کمک‌هاي بلاعوض ودرصدي از حق الزحمه مشاوران مطابق آيين نامه مربوطه يا منابع ديگر تأمين مي‌شود .
تبصره2: سال مالی کانون از اول دي ماه هر سال آغاز و سي‌ام آذر ماه سال بعد پايان مي‌يابد. شروع فعاليت سال اول از تاريخ تأًسيس کانون خواهد بود .

ماده 3 - مركز اصلي کانون در شهر تهران واقع درتهران میدان فاطمی جنب ساختمان جهادکشاورزی کوچه کامران شماره 20 طبقه دوم ، است و در صورت لزوم، انتقال مركز اصلي کانون به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي عادي مي‌باشد. تعيين و تغيير نشاني مركز اصلي کانون در شهر مورد نظر بنا به تصويب شوراي عالي صورت خواهد گرفت. شوراي عالي کانون مي‌تواند، در هر موقع، در داخل يا خارج كشور، شعبه يا نمايندگي داير يا منحل نمايد .

ماده4 - تابعيت کانون ايراني است .

ماده5 - اعضاي كانون :
اعضاي كانون ، كليه اشخاص حقوقي داراي سوابق حرفه اي و تخصصي روشن در حوزه مشاوره و سرمايه گذاري هستند كه صلاحيت آنان ازسوي كانون براساس آيين نامه ي تاييد و تشخيص صلاحيت مورد تاييد قرار مي گيرد .

ماده 6 - اهداف كانون عبارتند از :
الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از كالا و خدمات )
ب: ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري .
ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان 
د)صيانت از حرفه و تخصص مشاوران

ماده 7 - وظايف و اختيارات كانون با توجه به اهداف فوق به شرح زير تعيين مي‌گردد :
الف: تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و صدور كارت عضويت براي اعضاي كانون و نظارت بر حسن عملكرد آنان 
ب: تدوين و تصويب مقررات و ضوابط اجرائي ، تعيين چارچوب مشخص جهت استاندارد نمودن مطالعات ، حقوق ، تعهدات و وظايف مشاورين ، تنظيم گزارش‌هاي اقتصادي، فني و مالي به منظور اتخاذ ملاك محاسبه يكسان بمنظور جلوگيري از ايجاد رويه‌هاي مختلف .
ج: رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي اعضاء كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشند .
د: دريافت حق پذيرش، حق عضويت، سپرده‌هاي اعضا، کمک‌هاي بلاعوض ودرصدي از حق الزحمه مشاوران مطابق آيين نامه مربوطه يا منابع ديگر از اعضاء .
هـ: تعيين ضوابط دقيق و علمي براي ارزشيابي طرح‌ها به منظور جلوگيري از دو يا چندگانگي ارزشيابي بين اعضاء و سرمايه گذاران .
و: . تعيين و اجراي ضوابط براي ارزيابي، تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي مشاوران .
ز: تهيه و ابلاغ آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي تخصصي و نظارت بر اجراي آنها براي اطمينان از صحت توجيه اقتصادي، فني و مالي طرحها 
ح: تنظيم روابط مشاوران با دستگاه‌هاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط .
ط: تهيه، تدوين اشاعه و ارتقاي اصول و استانداردهاي مربوط و نظارت حرفه اي بر كار مشاوران 
ي: رايزني و پيگيري جهت تدوين مقررات و الزامات قانوني استفاده از خدمات مشاوران

فصل دوم - ارکان کانون


ماده 8 - کانون داراي ارکان زير مي باشد :
الف) مجامع عمومي 
ب) شوراي عالي 
ج) هيات عالي نظارت 
د ) دبير کل 
هـ) بازرس 
و ) هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات 
مجامع عمومي :

ماده 9 - کانون داراي دو مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده مي‌باشد. مجامع عمومي کانون از اجتماع اعضاي کانون و به دعوت رئيس شوراي عالي کانون و يا هريك از اعضاء شوراي عالي تشکيل مي‌شوند .

تبصره1: نمايندگان اعضاي کانون بايد طي نامه رسمي با امضاي مجاز از طرف عضو به کانون معرفي گردند .
تبصره2 : نمايندگان اعضاي كانون بايد از بين اعضاي هيات مديره يا مدير عامل شركت ها يا موسسات عضو انتخاب گردند .
تبصره3 : هيچ‌ يک از اعضاي کانون نمي‌توانند وکالت بيش از دو عضو را در مجامع عمومي بر عهده داشته باشد .

ماده 10 - چنانچه تشکيل مجمع عمومي توسط حداقل يک پنجم اعضاي داراي حق رأي با ارائه برنامه زماني و ارائه دلايلي براي آن درخواست شود، شوراي عالي بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند. در غير اين‌صورت، درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس کانون خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايد و گر نه درخواست‌كنندگان حق خواهند داشت مستقيما به ‌دعوت مجمع اقدام كنند، به شرط آن
كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده‌ و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط شوراي عالي و بازرس تصريح نمايند .
ماده 11 - دعوت به مجامع عمومي کانون، حداقل ده روز پيش از تاريخ تشکيل، با آگهي در روزنامه کثير‌الانتشار (ويا كتبي يا تلفني) کانون اعلام مي‌شود. در دعوت به مجامع عمومي دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود .
ماده 12 - مجامع عمومي به رياست رئيس يا نايب رئيس شوراي عالي يا يکي ازاعضاي شوراي عالي که بدين منظور توسط شوراي عالي انتخاب شده باشد و در غياب آن‌ها به رياست يکي از نمايندگان اعضاي حاضر به انتخاب مجمع عمومي تشکيل خواهد گرديد. دو نفر از نمايندگان اعضاي حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب مي‌شوند . همچنين مجمع يک نفر منشي از بين نمايندگان اعضاي داراي حق راي و يا از خارج تعيين مي‌نمايد؛ مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از اعضاي شوراي عالي يا كليه آن‌ها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاي حاضر در جلسه با آراي اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد .
ماده 13 - در كليه مجامع عمومي موسس ، عادي ، فوق العاده و عادي بطور فوق العاده هر عضو داراي يك حق راي مي باشد .
ماده 14 - اعضاي شوراي عالي در جلسات مجامع عمومي کانون حضور خواهند يافت و رسميت مجامع عمومي توسط رئيس مجمع اعلام خواهد شد. هيات رييسه موظف است فهرستي از نمايندگان اعضاي داراي حق راي تهيه و تنظيم نموده و به امضاي ايشان برساند تا رسميت جلسه محرز گردد .
ماده 15 - مجمع عمومي عادي بايد حداکثر تا 4 ماه بعد از پايان هر سال مالي تشکيل شود، هم‌چنين دعوت براي مجمع عمومي فوق‌العاده در مواقع لزوم صورت مي‌گيرد .
تبصره1: چنانچه شوراي عالي، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نمايد .
تبصره2: شوراي عالي و همچنين بازرس مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستورجلسه مجمع بايد درآگهي دعوت قيد شود .
ماده 16 - در مجمع عمومي عادي حضور اقلا بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار دوم با فاصله زماني حداكثر دوهفته دعوت خواهد شد و با

حضور هر عده از اعضاي داراي حق راي رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود؛ به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد .
ماده 17 - در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب رئيس، منشي و ناظرين مجمع، اعضاي شوراي عالي و بازرس (اصلي و علي‌البدل) كه در اينصورت آراي اكثريت نسبي كافي خواهد بود .
ماده 18 - وظايف مجمع عمومي عادي عبارتند از :
1-استماع ، بررسي گزارش عملكرد شوراي عالي در مورد فعاليت سال گذشته .
2-استماع گزارش بازرس .
3- بررسي و تصويب عملكرد ، ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي دوره .
4- بررسي و تصويب بودجه سالانه، برنامه هاي آتي و استراتژي هاي كلان كانون براساس پيشنهاد شوراي عالي .
5- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار جهت نشر آگهي‌هاي کانون .
6- انتخاب بازرس و تعيين حق‌الزحمه وي .
7- انتخاب اعضاي شوراي عالي کانون و تعيين حق حضور آن‌ها ( حسب مورد ).
8- بحث و اخذ تصميم درباره ساير موضوعاتي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده نباشد .

ماده 19 - هرگاه در مجامع عمومي همه موضوعات مندرج در دستورجلسة مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود، رئيس مجمع با تصويب مجمع مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را که نبايد ديرتر از دو هفته باشد، تعيين کند. تمديد جلسات مجامع منوط به دعوت رسمي نمي باشد و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت .
ماده 20 - مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل بيش از نصف اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‌يابد. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار بعد حداكثر با فاصله زماني 2 هفته دعوت و با حضور بيش از يك سوم اعضاي داراي حق راي رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود؛ به شرط آن‌كه در دعوت بعدي نتيجه دعوت قبل قيد شده باشد .
ماده 21 - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره به اکثريت دوسوم( ) آراي اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود .
ماده 22 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده عبارت است از :

1- هرگونه تغيير در مواد اساسنامه
2- انحلال کانون
3- ادغام با ساير مؤسسات مشابه طبق مقررات
4- تعيين روش تصفية کانون در موقع انحلال و انتخاب مديران و ناظران تصفيه .

تبصره : دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده پس از تاييد هيات عالي نظارت قابل طرح در مجمع بوده و مصوبات مجمع عمومي فوق العاده پس از تنفيذ هيات عالي نظارت قابليت اجرايي خواهد يافت .
شوراي عالي :
ماده 23 - به منظور سياست گذاري و اجراي اهداف و وظايف کانون ، شوراي عالي که در اين اساسنامه شورا ناميده مي شود متشكل از 7 عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل از بين اعضاء كانون كه متقاضي و واجد شرايط عضويت عضويت ميباشند پس از تاييد هيات عالي نظارت وانتخاب در مجمع عمومي تشكيل ميگردد .
تبصره 1ـ مدت عضويت اعضاي شورا براي اولين دوره دو سال و براي دوره هاي بعدي سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره‌هاي متوالي مجاز است. اعضاي قبلي تا انتخاب اعضاي جديد موظف به ادامه کار هستند و در صورت انتفاي شخصيت حقوقي ، استعفا و حجر يا لغو عنوان ، اعضاء جديد از ميان اعضاي علي البدل براي مدت باقي مانده جايگزين مي شود .
تبصره 2 ـ در صورت انتخاب يك يا چند عضو حقوقي براي بيش از 2 بار متوالي نماينده حقيقي اعضا در شورا نمي تواند براي بيش از 2 دوره متوالي معرفي گردد .
تبصره 3 ـ جلسات شوراي عالي که حد اقل هر ماه يک بار تشکيل مي شود با حضور حداقل پنج نفر رسمي است و تصميمات متخذه با اکثر يت آرا حاضرين معتبر و لازم‌الاجرا است .
تبصره 4 ـ اعضاي شوراي عالي براي نخستين بار توسط مجمع عمومي موسس و با رعايت كليه تشريفات مقرر در مفاد فوق انتخاب مي گردند .
تبصره 5 ـ در اولين جلسه شورا در مورد انتخاب رئيس ، دو نفر نائب رئيس ، يک نفر خزانه دار و يک نفر دبير شورا تصميم گيري خواهد شد . دبير شورا مسئول تشکيل جلسات و اداره دبير خانه شورا خواهد بود .

ماده 24 - وظايف شوراي عالي
وظايف شورای عالی به شرح ذيل است :
1- اجراي وظايف مندرج در ماده7 اساسنامه وبرنامه ريزي در راستاي تحقق اهداف مندرج در ماده 6 و نظارت بر حسن اجراي آن .
تبصره: شوراي عالي موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه ازتصويب اين اساسنامه کليه آئين نامه ها و دستور العمل هاي موضوع مواد فوق را تصويب و ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد .
2- انتخاب و عزل دبير کل کانون
3- تعيين خط مشي و تصويب برنامه هاي کانون
4- تصويب آئين نامه هاي داخلي از جمله آئين نامه هاي اداري ، مالي ، معاملاتي و غيره در چارچوب قوانين و مقررات .
5- صدور گواهي عضويت جهت مشاورين .
6 - تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و عملکرد کانون براي ارائه به بازرس قانوني و مجمع عمومي .
7 - پيشنهاد بودجه کانون به مجمع عمومي .
8- پيشنهاد آئين نامه چگونگي هزينه کردن بودجه سالانه کانون به مجمع عمومي .
9- اجراي مصوبات و تصميمات مجامع عمومي .
10- افتتاح حساب در بانکها و موسسات اعتباري بنام کانون .
11- گزارش دهي به هيات عالي نظارت و اجراي مصوبات هيات عالي نظارت .
12- تصويب دستورالعمل تعيين صلاحيت مشاورين و ارائه به هيات عالي نظارت .
13- تصويب دستورالعمل تعيين رتبه بندي مشاورين و ارائه به هيات عالي نظارت .
14- تصويب دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اعضاء و ارائه به هيات عالي نظارت .
15- تصويب دستورالعمل تعيين حدود مسئوليت مشاورين در قبال بانك و مشتريان و ارائه به هيات عالي نظارت .
16- تصويب ميزان حق پذيرش ، حق عضويت اعضا کانون و درصد حق الزحمه مشاوران و ارائه به هيات عالي نظارت .
17- انتخاب اعضاء هيات سازش و رسيدگي به تخلفات براساس ماده 31 اين اساسنامه .

هيات عالي نظارت 
ماده 25 - بمنظور حفظ منافع بانک‌ها و در جهت نظارت بر عملکرد شوراي عالي در راستاي حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و کفايت نظارت حرفه‌اي و تخصصي، "هيات عالي نظارت" مرکب از 7 نفر بشرح زير تشکيل مي گردد كه نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي ، بانكهاي دولتي و خصوصي از طريق وزارت دارايي انتخاب ميگردد :
• نماينده وزير امور اقتصاد و دارايي1 نفر
• نماینده رییس کل بانک مرکزی 1 نفر
• نماينده بانکهاي تخصصي دولتي1 نفر
• نماينده بانکهاي تجاري دولتي1 نفر
• نماينده بانکهاي خصوصي2 نفر
• رئيس شوراي عالي

تبصره 1 : نماينده بانكهاي تخصصي و تجاري دولتي و بانكهاي خصوصي بايد مدير عامل يا اعضاء هيات مديره آن بانك باشد و نماينده وزير امور اقتصادي رياست جلسه را بعهده دارد و رئيس شوراي عالي بدون حق راي ميباشد .
تبصره 2 : مصوبات هيات عالي نظارت با چهار پنجم آراء معتبر ميباشد .
تبصره 3 : جلسات هيات عالي نظارت حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل مي گردد .

ماده 26 - وظايف هيات عالي نظارت بشرح زير مي باشد :
1. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به عملکرد شوراي عالي .
2. نظارت مستمر بر فعاليتهاي کانون از طريق اخذ گزارشات دوره اي يا موردي از شوراي عالي .
3. انجام هر وظيفه نظارتي که حسب مورد توسط وزير امور اقتصادي و دارايي يا بانکها درخواست گردد .
4. تاييد دستور جلسات مجمع عمومي فوق العاده قبل از تشكيل مجمع .
5. تاييد يا رد صلاحيت اعضاي شوراي عالي در قبل يا بعد از انتخاب .
6. تاييد تصويب نامه دستورالعمل تعيين صلاحيت مشاورين
7. تاييد تصويب نامه دستورالعمل تعيين رتبه بندي مشاورين .
8. تاييد تصويب نامه دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اعضاء .
9. تاييد تصويب نامه دستورالعمل تعيين ميزان حق الزحمه مشاورين ، حق پذيرش و حق عضويت .
10. تاييد تصويب نامه دستورالعمل تعيين حدود مسئوليت مشاورين در قبال بانك و مشتريان .

ماده 27 - دبير کل :
دبير کل کانون بالاترين مقام اجرائي ، اداري و مالي و نماينده قانوني کانون در کليه مراجع ذيربط با حق ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و صلح و سازش با تصويب شوراي عالي و حق طرح دعوي بدوي و تجديد نظر و ادعاي جعل يا انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل ، تعيين مصدق و كارشناس ، دعوي خسارت استرداد دعوي ، دعوي جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث ، دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده ، حق درخواست صدور برگه اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي اخذ محكوم به و بطور كلي طرح و تعقيب شكايات و دعاوي حقوقي و يا جزايي و ثبتي و اجرايي و دفاع از منافع كانون در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي در شكايات و دعاوي مطروحه و تعيين و عزل وكيل دعاوي با حق توكيل غير ولو كرارا و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات وضوابط مربوط داراي اختيارات کامل اجرائي است که از طرف شوراي عالي براي اولين دوره دو سال و براي دوره هاي بعدي سه سال از بين اعضاي شوراي عالي و يا از خارج انتخاب مي شود .

تبصره 1: نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور كانون و چكها و بروات و سفته ها
و ساير اوراق تجارتي و ... و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند شوراي عالي تعيين خواهد نمود .
تبصره 2 : شوراي عالي حق استيضاح دبير کل را دارد و در صورتي که پنج نفر از اعضاي شوراي عالي راي عدم اعتماد به دبير کل بدهند وي عزل مي شود و دبير کل جديدبراي مدت باقي مانده در همان جلسه انتخاب مي شود .

ماده 28- بازرس قانوني
مجمع عمومي يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل را از ميان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي به مدت يک سال انتخاب مي كند، انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .
تبصره : در صورت انتفاي شخصيت حقوقي ، استعفا ، حجر يا برکناري بازرس اصلي ، بازرس علي البدل وظايف وي را بعهده مي‌گيرد .
ماده 29 - بازرس مي تواند هرگونه رسيدگي و يا بازرسي را در حدود مقررات انجام دهد و به تمامي دفاتر و پرونده ها و قراردادها مراجعه يا آنها را مطالبه و مورد رسيدگي قراردهد .
ماده 30 - بازرس مکلف است گزارش رسيدگي به صورتهاي مالي و عملکرد کانون را حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي به رئيس شورا تسليم نمايد .

هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات :
ماده31 - هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات به منظور رسيدگي، اظهارنظر و ايجاد سازش در پرونده‌هاي اختلافات حرفه‌اي بين اعضاء و ساير اشخاص ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها و تخلفات حرفه‌اي اعضاي کانون و شکايت از آنها يا ساير موضوعاتي که از طرف شوراي عالي به هيأت مذکور احاله شود، رسيدگي مي نمايد . هيات مذكور از سه (3) عضو اصلي و دو (2) عضو علي البدل توسط شوراي عالي و از بين اشخاص واجد صلاحيت‌هاي علمي و حرفه‌اي انتخاب مي‌شوند .
تبصره: اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات براي مدت دو(2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، ولي هيچ‌کس نمي‌تواند بيش از دو(2) دوره متوالي به عضويت هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات انتخاب شود .
ماده32 - هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات در اولين جلسه خود يک رئيس و يک دبير از ميان اعضاي اصلي خود انتخاب مي‌نمايد .
تبصره: هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات مي‌تواند در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده کند .
ماده33 - در صورت فوت،حجر ، از کارافتادگي و يا غيبت غيرموجه بيش از چهار(4) جلسه متوالي يا استعفاي هريک از اعضاي اصلي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات، يکي از اعضاي علي‌البدل با رعايت ترتيبات مقرر در مصوبات شوراي عالي، جانشين عضو اصلي مي‌گردد .
ماده34 - اعضاي هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات نبايد به هيچ‌وجه در موضوع ارجاعي، ذي‌نفع باشند. عضو ذينفع خود موظف است موضوع را به اطلاع هيأت برساند تا يک عضو علي‌البدل غيرذينفع جايگزين وي شود. در صورتي‌که عدة اعضاي اصلي و علي‌البدل غيرذينفع در يک پروندة خاص، کمتر از عدة لازم براي تشکيل جلسه باشد، افراد کافي براي آن پروندة خاص توسط شوراي عالي تعيين خواهند شد .
ماده35 - نحوه عمل هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات و روش رسيدگي و اظهارنظر آن هيات براساس ضوابطي خواهد بود که توسط هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات تهيه و تدوين شده كه با تصويب و تائيد شوراي عالي و تاييد آن از طريق هيات عالي نظارت قابل اجرا ميباشد .
تبصرة1: در صورت عدم حصول سازش، هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات موظف است گواهي عدم سازش صادر کرده و مراتب امر را به شوراي عالي اطلاع دهد تا اقدام مقتضي صورت پذيرد .
تبصره2: عده لازم براي تشکيل جلسات هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات حضور سه(3) نفر از اعضاي اصلي يا علي‌البدل است. تصميمات هيأت سازش و 
رسيدگي به تخلفات در صورت‌جلسه‌هايي منعکس و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد .

فصل سوم - عضويت و الزامات آن ماده 36 - از تاريخ تصويب اين اساسنامه تائيد صلاحيت مشاوران سرمايه گذاري به عهده کانون مي‌باشد. تمامي گروه ها و مشاوران سرمايه گذاري ظرف مدت شش ماه مي توانند نسبت به انطباق شرايط خود با دستورالعمل هاي کانون و عضويت در آن اقدام نمايند .

ماده37 - متقاضيان موضوع ماده 5 اين اساسنامه تحت شرايط زير به عنوان اعضاي کانون
پذيرفته مي‌شوند :
1-متقاضي بايد داراي سازمان و تشکيلات، نيروي انساني، فني، اداري و مالي مجهز و مطابق ضوابط تعيين‌شده توسط شوراي عالي باشد .
2-متقاضي تعهد و تقبل نمايد که مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي و ساير مقررات کانون را در هر زمان رعايت مي‌کند .
3-متقاضي تعهد و تقبل نمايد که حق پذيرش، حق عضويت ، درصدي از حق الزحمه مشاوره و ساير پرداخت‌هايي را که طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي کانون تعيين و مقرر شده است، به موقع پرداخت نمايد .
4-متقاضي تعهد نمايد هر گونه تغيير در اساسنامه‌ خود را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ تصويب تغييرات کتباً به کانون اعلام نمايد .
5-متقاضي تعهد نمايد اطلاعات مورد نياز کانون براي حصول اطمينان از پايبندي عضو به ضوابط بندهاي 1و2 اين ماده و انجام ساير ضوابط محوله را طبق مقررات در اختيار کانون قرار دهد .
تبصره: موافقت با عضويت هر متقاضي درچارچوب آيين نامه پذيرش اعضاء و منوط به مصوبه شوراي عالي مي‌باشد .
ماده38 - اعضاي کانون بايد حق پذيرش ، عضويت و درصدي از حق الزحمه مشاوره و ساير پرداختيها را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمايند .
ماده39 - به منظور حصول اطمينان از اين‌که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانين، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي وضع‌شده پيروي مي‌کنند. کانون مي‌تواند از هر عضو اطلاعات يا گزارش‌هايي را درخواست نمايد .
تبصره: به ‌جز گزارش هيأت مديره و صورت‌هاي مالي ساليانه، اخذ ساير اطلاعات لازم براي نظارت کانون از اعضاء بر اساس ضوابطي خواهد بود که توسط شوراي عالي کانون تدوين مي گردد .
ماده40 - براساس مقررات و قوانين نظارتي و به منظور ارتقاي کيفيت خدمات حرفه‌اي به اعضا، کانون مي‌تواند بر نحوه فعاليت اعضاء و اشخاص وابسته به آنها براساس قوانين و مقررات، اقدامات انضباطي وضع‌شده، اساسنامه کانون و ساير قوانين، نظارت داشته باشد و هم‌چنين مي‌تواند در مورد فعاليت‌ها، اموال، دارايي‌ها، دفاتر حسابداري عضو ، اطلاعات لازم را درخواست کند .
تبصره: شوراي عالي موظف است حداقل هر سال يک بار چگونگي فعاليت‌ها و نحوه رعايت قوانين و مقررات توسط عضو را بررسي نمايد .


فصل چهارم - لغو عضويت، انصراف از عضويت و اقدامات انضباطيماده41 - کانون مي‌تواند درخواست عضويت هر متقاضي را که مشمول هر يک از موارد زير شود، رد نمايد :
1.اگر متقاضي عضويت، شرايط تعيين شده توسط کانون را دارا نباشد .
2.ارائه اطلاعات گمراه كننده توسط متقاضي .
3.عدم ارائه گزارشها و مدارك مستند به ضميمه ي درخواست عضويت .

ماده42 - هر عضو مجاز است که از عضويت در کانون انصراف دهد. براي اين منظور بايد درخواست انصراف، يک ماه قبل از انصراف به شوراي عالي تسليم شود .
تبصره: شوراي عالي موظف است ظرف مدت يک ماه نتيجه را به عضو اعلام نمايد .
ماده43 - عضويت عضو در صورت کناره‌گيري اختياري يا اخراج، لغو خواهد شد و بعد از لغو عضويت، وي مجاز به استفاده از عنوان عضويت در کانون نخواهد بود .
ماده 44 - برخورد با متخلف از مفاد اساسنامه برابر با آيين نامه انظباطي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اساسنامه توسط شوراي عالي تدوين مي گردد .


فصل پنجم - سايرمقرراتماده 45 - کليه مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده ، تابع مقررات ناظر بر موسسات غير انتفاعي و غير تجاري مي باشد .

ماده 46 - كانون موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه، دستورالعمل تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و صدور كارت عضويت، دستورالعمل نظارت بر حسن اجراي مقررات و نظارت بر حسن عملكرد اعضاي كانون را تصويب و ابلاغ نمايد .

ماده 47 - اين اساسنامه مشتمل بر 47 ماده و27 تبصره تنظيم و در تاريخ 24 /11/1386 به تصويب كليه اعضاء مؤسس بشرح پيوست ،كه جزء لاينفك اساسنامه حاضر ميباشد، رسيد .