فهرست بستن

اعضاء هیأت مدیره شرکت

مجتبی قدمیاری

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
بازنشسته بانک ملی و مشاور سرمایه گذاری

احمد غافری

عضو و نائب رئیس هیأت مدیره
بازنشسته بانک کشاورزی و دارای سابقه در حوزه امکانسنجی، اعتبارسنجی، ارزیابی و نظارت

دکتر اسماعیل صابری

عضو هیأت مدیره
عضو هیئت مدیره قبلی بانک های ملت، سرمایه و ...

مسعود کمال آبادی فراهانی

عضو هیأت مدیره
بازنشسته و از مدیران پست بانک و دارای  دکتری ایثارگری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی