فهرست بستن

الزامات کانون در قرارداد های امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع

الزامات کانون در قرارداد های امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع نظربه اینکه مشاوران عضو کانون براساس ارزیابی وتعیین رتبه وگرایش های تخصصی درکانون وامضای منشور وتعهدنامه اخلاق حرفه ای، ضمن پذیرش وباور به اهداف کانون وآگاهی کامل به شان وجایگاهاین حرفه درتصمیم گیریهای مهم خرد وکلان درکشور، پذیرفته اندکه با اجرای کلیه مقررات وآیین نامه ها ودستورالعمل های کانون، خودرا درمعرض نظارت،ارزیابی وداوری کانون قراردهند. لذا مواردی که از نظر کانون درج آنها در قرارداد ای مربوط به ارائه خدمات مشاوره امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع الزام آور میباشد به شرح زیر اعلام میگردد. بدیهی است کانون تنها در صورتیکه علاوه بر ضوابط عمومی قرارداد الزامات زیر در متن یا پیوست های قرارداد های مشاوران رعایت شده اشد مجوز های مورد نیاز را به اعضاء ارائه خواهد داد .


الزامات و ضوابط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در عقد قرارداد های مطالعات امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع

1 مشاور در اجرای تعهدات خود موظف و محدود به ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره ای در تهیه گزارش های مورد نظر قرارداد می باشد و مجاز نیست هیچگونه تعهدی را در خصوص تصویب تسهیلات و یا پرداخت منابع مالی از سیستم بانکی و مالی کشور در قراردادها و یا سایر تعهدات خود بگنجاند. همچنین پرداخت هیچ بخشی از حق الزحمه مشاور منوط به تصویب یا پرداخت تسهیلات نمی باشد.
2 مشاوردر عقد قرارداد بامتقاضیان، موظف به رعایت کلیه ضوابط و مقررات کانون است، و هیچ یک از مفاد قرارداد وی نمی تواند خارج از ضوابط، مقررات و آئین نامه های کانون ، تعهدات یا وظایفی را برای مشاور ایجاد و یا از وی سلب نماید.
3 مشاور در قبال صحت گزارشاتی که به بانک و متقاضیان ارائه میدهد مسئولیت داشته و متعهد است در صورت درخواست بانک، متقاضی یا سایر مراجع رسمی بررسی کننده گزارشات، روش ها و مستندات و تائید شورای عالی کانون منابع اطلاعات استفاده شده در گزارش را ارائه نموده و در جلساتی که به منظور دفاع از گزارش برگزارمیگردد شرکت نماید .
4 در صورتی که مشاور درصحت اطلاعات ومستندات واهلیت مراجع معرفی شده توسط متقاضیان تردیدداشته باشد، موظف است موارد ابهام وتردید را درگزارش منعکس نماید، تا در تصمیم گیری ها وانتخاب ها مورد نظر قرارگیرد.
5 مشاور در مورد پشتیبانی از اطلاعات گزارش های خود مسوول است وهم زمان درمورد رفع اشکالات و ارائه اطلاعات و توضیحات لازم برای رفع ابهام گزارش مسئولیت دارد و موظف است در مدت مشخص )بر اساس قرارداد منعقده( خدمات لازم را ارائه نماید و نیزدر دوره اعتبار طرح )حداکثر تا 11 سال( مستندات تهیه شده را در سوابق خود نگهداری نماید.
6 مشاور در ایجاد رابطه صحیح و قانونی بین بانک و متقاضی مسئول بوده و متعهد است در تنظیم گزارشهای خود منافع قانونی و منصفانه طرفین را مد نظر داشته باشد.
7 مشاور موظف است مجوز صلاحیت برای انجام موضوع قرارداد را از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اخذ نماید. در صورت عدم ارائه مجوزمورد نیاز، مسئولیت کاستی ها ومشکلات مرتبط و همچنین ضرر و زیان احتمالی وارده به کارفرما به عهده مشاور می باشد.
8 مشاور موظف است کارفرمارا از مقررات و قوانین و ضوابط کانون ناظر برخدمات مشاوران مطلع نماید، و مجوزهای خود از جمله گواهی نامه رتبه بندی را به رویت کارفرما برساند.
9 مشاور مجاز نیست در طرح هایی که گزارش امکان سنجی و یا نظارت آنها را تهیه و به بانک ارائه میدهد به نحودیگری ذینفع باشد. مصادیق ذینفع بودن بر اساس ضوابط کانون تعریف شده ودر تارنمای کانون منعکس می باشد.
10 در صورت انعکاس شکایت از مشاور به کانون در ارتباط با قرارداد های منعقده توسط کارفرما، بانک ها و موسسات مالی، موضوع توسط هیات سازش ورسیدگی به تخلفات در کانون رسیدگی شده و مشاور ملزم به پذیرش رأی صادره بوده و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.