فهرست بستن

پيرو برگزاري چندين نشست هاي متعدد مسئولان کانون با مديران بانک صنعت و معدن، و پيگيري هاي بعمل آمده ، اين بانک با صدور اطلاعيه اي خطاب به متقاضيان تسهيلات از اين بانک ، اعلام کرد: بانک صنعت و معدن در حوزه هاي تهيه گزارش توجيهي ( امکان سنجي ) و نظارت بر اجراي طرحهاي متقاضيان دريافت تسهيلات، صرفا استفاده ازمشاوران مورد تاييد کانون را الزامي کرده و موضوع در سايت بانک مزبور نيز رسما اعلام شده است.

شوراي عالي کانون ضمن سپاسگزاري از بانک صنعت و معدن ، بر اين باور است که اين اقدام قابل تقدير، موجب تقويت شرکتهاي عضو کانون خواهد شد .

متن اطلاعيه مزبور به شرح زير است:

شرکتهاي مشاورسرمايه گذاري که متقاضي همکاري با بانک در حوزه هاي تهيه گزارش توجيهي ( امکان سنجي ) و نظارت بر اجراي طرحهاي متقاضيان دريافت تسهيلات مي باشند، لازم است نسبت به عضويت در کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و تعيين گرايش و اخذ رتبه از کانون مذکور اقدام و براي تهيه گزارش توجيهي يا نظارتي هر طرح، گواهي صلاحيت انجام کار را از کانون مشاوران اخذ نمايند. متقاضيان دريافت تسهيلات نيز مي بايست از خدمات مشاوراني استفاده نمايند که گواهي مذکور را از کانون اخذ نموده و به بانک ارايه نمايند.

لازم به ذکر است بانک صنعت و معدن هيچ شرکت مشاوري را تحت عنوان مشاور منتخب يا معتمد معرفي ننموده است و هرگونه استفاده شرکتهاي مشاور از نام بانک، تحت عناوين مشاور منتخب يا معتمد بانک ممنوع بوده و در صورت استفاده، پيگرد قانوني خواهد داشت.

نرخ حق الزحمه مشاوران جهت انجام خدمات در رسته هاي تهيه گزارش توجيهي و نظارت بر اجراي طرحها، مطابق با مصوبه هيات عالي نظارت کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، نرخ حق الزحمه مشاوران جهت انجام خدمات در رسته هاي تهيه گزارش توجيهي و نظارت بر اجراي طرحها، مطابق با دستورالعمل کانون مي باشد.