فهرست بستن

-در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده آن توسط سامانه محچک، این شخص می‌تواند با واریز مبلغ کسری چک و ارائه درخواست مسدودسازی کل مبلغ چک در حساب جاری، نسبت به رفع‌ سوء‌اثر چک اقدام کند.

-بدین ترتیب در صورتی که یک برگه چک ۱۰۰ میلیون ریالی صادر شده و مبلغ ۹۰ میلیون ریال در حساب جاری صادرکننده موجود بوده و مسدود شده است، صادرکننده چک می‌تواند مبلغ ۱۰ میلیون ریال (کسری مبلغ چک) را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از ارائه درخواست مسدودی کل مبلغ چک از چک مذکور رفع سوءاثر کند.

-با ابلاغ این بخشنامه، رویه سابق که صادرکننده چک برگشتی را ناگزیر به تأمین تمام مبلغ چک بدون لحاظ مبلغ مسدودشده در حساب جاری می‌کرد اصلاح می‌شود.