فهرست بستن

️معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نشست  «رویداد ملی مدار»:

حداقل ۱۵ همت منابع باقیمانده و وصولی طرح اشتغال پایدار روستایی جهت سرمایه گذاری در روستاها اختصاص پیدا می کند که این رقم تا سقف 21 همت قابل افزایش است . 2 همت از این اعتبار به طرحهای رویداد ملی مدار (حمایت از کسب و کارهای مولد، دانش بنیان، اشتغال زا و روستایی) اختصاص پیدا می کند.