فهرست بستن

خط مشي شرکت مهندسين مشاور نافع امين

شرکت مهندسين مشاور نافع امين مشاور طرح هاي سرمايه گذاري در امکانسنجي پروژه هاي احداث و يا توسعه با گرايشهاي فني و تخصصي کشاورزي و صنايع تبديلي،مسکن و شهرسازي، خدمات، صنعت شاخه فلزات و معادن، صنعت شاخه انرژي، نفت و گاز، صنعت شاخه مصنوعات؛ نظارت بر اجراي مصوبات بانکي و کنترل پروژه، اعتبار سنجي و بررسي اعتباري پرونده هاي تسهيلاتي بانکها، ارزيابي وثائق ملکي، کارخانجات، ماشين آلات، تأسيسات، زمين‌هاي کشاورزي و دارائي هاي نامشهود، اخذ جواز و غيره مي باشد كه با برخورداري از نيروهاي متخصص و دانش منحصر بفرد، فعاليت ها و عمليات خود را تحت نظارت کانون مشاوران سرمايه گذاري بانکي، انجام مي دهد. خط مشي اين سازمان بهبود مستمر كيفيت و ارتقاي كارايي فعاليت ها در ارائه خدمات قابل اعتماد در راستاي برآورده كردن نيازها و توقعات استاندارد مشتريان مي باشد. كليه كاركنان و افراد ذينفع در ارائه خدمات سازمان، بر كيفيت كار تأثير مستقيم دارند. اين نتيجه دستيابي به نظام مديريت کيفيت با توجه به توانايي ها، تحصيلات و آموزش كاركنان در كليه سطوح بوده و متعهد براي تحقق اهداف با اجراي موارد زير مي باشيم:

  • ارائه خدمات مطمئن، دقيق، منظم، سريع و ايمن.

  • ارتقاء فرهنگ سازماني با محور قرار دادن کيفيت از طريق استقرار نظام آموزشي مناسب

  • مديريت شركت خود را متعهد به تأمين نياز و انتظارات مشتريان دانسته و تمام تلاش خويش را در جهت ارتقاء سطح رضايت آنان و ساير طرفهاي ذينفع بكار مي بندد.

  • بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت کيفيت شركت از طريق هدف گذاري شاخصها و اندازه گيري نتايج عملكرد سيستم و ارزيابي دائمي آن، صورت خواهد پذيرفت.

  • شركت در نظر دارد با توجه به اساسنامه تعريف شده پهنه عــملكرد خود را از لحاظ تعداد و نوع مشتريان و پهنه جغرافيايي گسترش دهد.

  • شرکت متهد مي باشد از تفهيم وظايف به كليه كاركنان و اينكه متناسباً آموزش ديده و كار آزموده باشند، اطمينان کسب نمايد.

در اين راستا، مديريت ارشد، به كارگيري خط مشي نظام کيفيت را بر پايه استاندارد ISO9001:2008 انتخاب كرده است و متعهد مي شود كه خط مشي مديريت کيفيت در تمام سطوح سازمان بدرستي تفهيم و بكارگرفته شده و اجرا گردد و در دسترس عموم قرار گيرد. اهداف تعريف شده در اين خط مشي مجدانه و پيگيرانه در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي و بازنگري قرارخواهد گرفت.