فهرست بستن

*آمار خدمات ارائه شده به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تا پایان خرداد ماه سال 1398:

اعتبار سنجی و عارضه یابی پرونده                                       388 پرونده

*آمار خدمات ارائه شده به بانک دی تا پایان خرداد ماه سال 1398:

    شرکت مهندسین مشاور نافع امین از نیمه اول سال 1390 طی مدت 19 ماه بعنوان ناظر پروژه ها، ارزیاب وثائق ملکی و اعتبارسنج پرونده های اعتباری مشتریان بانک دی، مشغول ارائه خدمات مورد بحث به بانک مذکور بوده است.

1- اعتبارسنجی پرونده ها      463 پرونده
2- ارزیابی وثائق ملکی(ساختمان و تأسیسات) 214 پرونده
3-نظارت بر اجرای مصوبات بانکی 15 پرونده  

*آمار خدمات ارائه شده به بانک توسعه تعاون تا پایان خرداد ماه سال 1398:

    شرکت مهندسین مشاور نافع امین به موجب تفاهمنامه تنظیمی با  مدیریت امور اعتباری بانک توسعه تعاون ( در فواصل سالهای 92-93) افتخار ارزیابی و بررسیهای طرحهای بانک مذکور را در کارنامه خود دارد.

1- بررسی اعتباری و اعتبارسنجی پرونده           80 پرونده
2- امکانسنجی و تهیه طرح های توجیهی                   44 پرونده
3- ارزيابی وثائق ملکی و ماشین  آلات                          20 پرونده

 

* آمار خدمات ارائه شده به بانک شهر تا پایان خرداد ماه سال 1398:

1- بررسی اعتباری و اعتبارسنجی پرونده ها                   1 پرونده
2- امکانسنجی طرح ها 1 پرونده

 

 * آمار خدمات ارائه شده به پست بانک ایران تا پایان خرداد ماه سال 1398:

1- ارزیابی طرحها                   21 مورد
2- امکانسنجی                        246مورد

 

*آمار خدمات ارائه شده به بانک سینا تا پایان خرداد ماه سال 1398:

امکانسنجی                                                                                                                                          340مورد

*آمار خدمات ارائه شده به بانک پارسیان تا پایان خرداد ماه سال 1398:

امکانسنجی                                                                                                                                          63 مورد

*آمار خدمات ارائه شده به بانک رفاه تا پایان خرداد ماه سال 1398:

امکانسنجی                                                                                                                                          20 مورد

* آمار خدمات ارائه شده به مشتریان بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن، ملی، اقتصادنوین، مهر اقتصاد، سامان، سپه و...:

حدود 634 مورد تهیه طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی و نظارت بر مصرف منابع بانکی .

 

* تهیه طرح برای مشتریان جهت ارائه به سایر سازمانها و مراکز اقتصادی کشور:

108 طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی