فهرست بستن

پيش از ظهر امروز جلسه معارفه اقاي رضا پاکدامن حقيقي دبير کل جديد کانون با حضور دکتر حاتمي يزد رييس شوراي عالي کانون و کارشناسان دبيرخانه کانون، برگزار شد.

در آغاز رييس شوراي عالي به سوابق حرفه اي دبيرکل منتخب در حوزه صنعت و تجارت بين الملل اشاره و اظهار اميدواري کرد که با پذيرش اين مسئوليت از سوي آقاي رضا پاکدامن حقيقي، کانون در مسير توسعه کيفي و کمي و ارتقاء جايگاه خود حرکت کند و ارتباط شوراي عالي با نهادهاي مرتبط دولتي ، هرچه محکمتر و اثر بخش تر حفظ شود و با درايت دبيرکل جديد تا دستيابي به اهداف تعيين شده اين نهاد توسعه يابد.

دکتر حاتمي يزد موضوع استاندارد سازي خدمات مشاوره سرمايه گذاري را از برنامه هاي با اولويت کانون اعلام و بر اعمال سازوکارهاي نظارت بر عملکرد اعضا تا سطح پذيرش مرجعيت کانون توسط نهادهاي دولتي تأکيد کرد.

سپس آقاي پاکدامن با اشاره به مأموريت هاي کانون به اهميت دقت در امر نظارت کيفي خدمات شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري پرداخت تا از اين طريق انتظارات ذي نفعان اصلي نيز تأمين شود.

وي در بخشي از سخنان خود به اعتبار مطالعاتي که پيرامون کانون و عملکرد کارشناسان دبيرخانه داشته، از اينکه با وجود محدوديت هاي نيروي انساني، امور جاري کانون با کيفيت قابل توجه انجام گرفته از کارکنان تشکر کرد و درعين حال ابراز اميدواري کرد که با بهبود روش ها و توجه و حمايت بيشتر اعضاي کانون، جايگاه اين نهاد دربازار کار کشور ارتقاء يابد.

خلاصه سوابق حرفه اي و مديريتي آقاي رضا پاکدامن حقيقي :

–  بيش از 33 سال سابقه کار در شرکت ها و دستگاه هاي اجرايي صنعتي ،

– عضو موظف هيأت مديره يک شرکت مشترک بين المللي،

– مدير حقوقي و قراردادي شرکت هاي مختلف،

– مشاور در تنظيم طرح ها و لوايح قانوني در سازمان هاي حاکميتي،

– مشاور حقوقي کميسيون هاي انرژي و اقتصاد کلان اتاق ايران،

– کارشناس ارشد حقوق و دوره عالي حقوقي تجارت بين الملل،

– دوره هاي مديريت سازماني و مديريت پروژه،

– مولف کتاب هاي متعدد در حوزه صنعت و قرار دادهاي بين المللي