فهرست بستن

سهامداران

مجتبی قدمیاری

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

دارای مدرک لیسانس مدیریت امور بانکی
بازنشسته بانک ملی

احمد غافری

عضو و نایب رییس هیئت مدیره

دارای مدرک لیسانس حسابداری
بازنشسته بانک کشاورزی

دکتر اسماعیل صابری

عضو هیأت مدیره

دارای مدرک  مدیریت امور بانکی
سابقه کاری: عضو هیأت مدیره بانک ملت و ...

مهندس علیرضا غافری

معاونت مالی

دارای مدرک لیسانس مهندسی کامپیوتر
سابقه کاری: فعالیت در حوزه امکانسنجی و اعتبارسنجی

مهندس مریم غافری

معاونت تحقیق و توسعه

دارای مدرک  فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
سابقه کاری: فعالیت در حوزه امکانسنجی و اعتبارسنجی

مهندس عبدالصمد فرنود

-

دارای مدرک لیسانس مهندسی کشاورزی
بازنشسته بانک کشاورزی