فهرست بستن

تاریخ انتشار : 1399/07/07

با توجه به اينکه آيين نامه حق الزحمه کانون در مراحل بررسي و بازبيني است لذا تا زمان تکميل ، شرکت هاي عضو مجازند در تعيين حق الزحمه پروژه هاي ” نظارت بر مصرف منابع ” از تعديلات 25 درصد سالانه با در نظر گرفتن سال 1391 به عنوان سال مبنا استفاده نمايند.

خاطر نشان مي سازد آيين نامه حق الزحمه جديد پس از تکميل و نهايي شدن در اختيار اعضاي محترم قرار خواهد گرفت.

نامه مربوط ، در سند الحاقي همين خبر در دسترس مي باشد.