فهرست بستن

مجوز امکانسنجی پروژه های بانک کشاورزی

مجوز صلاحیت شرکت مهندسین مشاور نافع امین جهت تهیه طرح های توجیهی اقتصادی، فنی ومالی مشتریان بانک کشاورزی بر اساس نامه شماره 62/402/226 مورخ 1396/04/03 اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی صادر گردید: