فهرست بستن

معاونین

مهدی قدمیاری

معاونت ارتباطات و فناوری اطلاعات
دارای مدرک کامپیوتر / فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس مینا قدمیاری

مدیر دفتر
دارای مدرک لیسانس IT / فعالیت در حوزه های مدیریت، اداری و پشتیبانی

اسماعیل داودی

معاونت پشتیبانی
دارای مدرک حسابداری / فعالیت در حوزه های اداری و پشتیبانی

مهندس علیرضا غافری

معاونت مالی
دارای مدرک لیسانس کامپیوتر / فعالیت در حوزه های مالی، امکانسنجی و اعتبارسنجی