فهرست بستن

۴ اقدام براي تسهيل دسترسي مردم به خدمات بانکي

مديرکل مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي گفت: طرح اصلاح نظام بانکي با هدف رفع ناترازي بانک‌ها و جلوگيري از خلق پول نامتعارف و بي‌رويه توسط بانک‌ها و همچنين ارتقاي ثبات و سلامت شبکه بانکي؛ به صيانت از منافع سپرده‌گذاران و در خدمت بيشتر قرار گرفتن نظام بانکي و منابع بانکي در راستاي فعاليت‌هاي مولد و نظام توليدي و اقتصادي کشور منجر خواهد شد.