فهرست بستن

موضوع فعالیت

مطالعات امکان سنجی و اعتبار سنجی، تهیه و بررسی طرحهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و همچنین مشاوره و نظارت بر مصرف تسهیلات در پرونده ها؛ مشاوره و پیگیری در زمینه تأمین منابع مالی و مدیریت پروژه ها و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارائه سیستمهای مالی به شرکتهای طرف قرارداد و پیگیری و ارائه راه حلهایی جهت پیگیری و وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول؛ پیگیری و ارائه مشاوره جهت حل و فصل دیون معوق اشخاص نزد سیستم بانکی و عقد قرارداد با شرکتها، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای اعتباری اعم از داخلی و خارجی .
ضمناً به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1392 شرکت (مندرج در روزنامه رسمی شماره 20124 مورخ 21/01/1393) موضوعات ذیل به موضوع فعالیت شرکت اضافه و الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
مطالعات امکانسنجی(تهیه وبررسی طرح های توجیهی اقتصادی، فنی ومالی)، نظارت بر مصرف تسهیلات در پروژه ها در بخشهای مختلف اقتصادی، ارائه فعالیتهای مهندسی در بخش صنعت و معدن و نیز حوزه سیستمهای مدیریت و بهبود کیفیت، ارائه خدمات در زمینه تخصصی صنایع برق و الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه خدمات مشاوره ای، راهنمائی، برنامه ریزی آموزشی، پژوهش و کمکهای عملیاتی در رابطه با موضوعاتی همچون مدیریت مالی، تحلیل ترکیب سرمایه و نقدینگی، مشاوره امور مالی و مالیاتی و طراحی و تدوین سیستمهای حسابداری و حسابرسی و مالی و سایر موضوعاتی که ماهیت مالی دارند و طراحی، تولید و توزیع انواع نرم افزارها و سخت افزارهای
مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، همچنین برگزاری همایشهای علمی، تخصصی و مالی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قراردادهای ارائه خدمات فنی، مهندسی، اجرا و پیمانکاری، پیمان مدیریت، طراحی و مشاوره مربوط به موضوع شرکت با مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتباری اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارجی در زمینه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و انجام هر گونه فعالیت مجاز که با موضوعات فوق مرتبط باشد.