فهرست بستن

اقرار نامه  شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 میزان حق الزحمه شرکت های مشاور بررسی و تهیه کننده طرحهای بانک کشاورزی (که توسط متقاضی پرداخت می‌شود)

بر اساس کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح بشرح ذیل محاسبه خواهد شد:

تا 10میلیارد ریال 1/5در هزار حداکثر 15 میلیون ریال

از 10 میلیارد و یک تا 30 میلیارد ریال 1/2 در هزار حداکثر  39میلیون ریال

از 30میلیارد و یک تا 50 میلیارد ریال نسبت مازاد 1 در هزار حداکثر 59 میلیون ریال

از 50 میلیارد و یک تا 70 میلیارد ریال نسبت مازاد 0/75 در هزار حداکثر 74 میلیون ریال

از 70 میلیارد و یک تا 100 میلیارد ریال نسبت مازاد0/5 در هزار حداکثر 89 میلیون ریال

از 100 میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 0/25 در هزار حداکثر 250 میلیون ریال