فهرست بستن

نرخنامه میزان حق الزحمه تهیه طرح های توجیهی اقتصادی، فنی و مالی در بانک کشاورزی

اقرار نامه  شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

میزان حق الزحمه شرکت های مشاور بررسی و تهیه کننده طرح (که توسط متقاضی پرداخت می شود)

بر اساس کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح بشرح ذیل محاسبه خواهد شد:

تا 10میلیارد ریال 5/1 در هزار حداکثر 15 میلیون ریال

از 10 میلیارد و یک تا 30 میلیارد ریال 3/1 در هزار حداکثر  39میلیون ریال

از 30میلیارد و یک تا 50 میلیارد ریال نسبت مازاد 1 در هزار حداکثر 59 میلیون ریال

از 50 میلیارد و یک تا 70 میلیارد ریال نسبت مازاد 75/0 در هزار حداکثر 74 میلیون ریال

از 70 میلیارد و یک تا 100 میلیارد ریال نسبت مازاد 5/0 در هزار حداکثر 89 میلیون ریال

از 100 میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 25/0 در هزار حداکثر 250 میلیون ریال