فهرست بستن

مهندس نيکبخت، رييس کل امور بررسي و برآورد طرح‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران بر نقش شرکت‌هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي  در بررسي کمي و کيفي طرح‌هاي پتروشيمي تاکيد کرد

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي ، در نشست مشترک مديران ارشد کانون با مديران شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران که در محل اين شرکت در روز چهارشنبه 8 تيرماه برگزار شد برهمکاري دوجانبه در طرح‌هاي مرتبط با صنايع پتروشيمي تاکيد کردند.

مهندس نيکبخت رييس کل امور بررسي و برآورد طرح‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران ضمن تشکر از پيگيري برگزاري  اين نشست گفت: با توجه به تجربه خوب شرکت‌هاي زير مجموعه کانون که بيش از يک دهه در اين حوزه به صورت تخصصي در حال انجام ماموريت‌شان هستند مي‌توانند در بالا بردن هم کمي و هم کيفي طرح‌ها موثر باشند.

وي ضمن تاکيد بر تامين مالي طرح ها افزود : با توجه به تجربه دو نهاد مي‌توان در هم افزايي منايع جديد در اين حوزه نيز بررسي شود تا بتوان حداکثر استفاده را در جهت انجام طرح‌ها استفاده کرد.

رييس کل امور بررسي و برآورد طرح‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران در ادامه اظهار داشت : همکاري دو نهاد در حوزه ارتباطات و گزارش از طرح‌هاي انجام شده و تبادل داده‌ها هم در بهبود فرآيند کار نقش اساسي خواهد داشت و در تصميمات موثر خواهد بود.

درادامه جلسه، دکتر نکويي مدير سرمايه‌گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران گفت : اين دومين جلسه مشترک اين دفتر با کانون مشاوران مي‌باشد که نشان از آمادگي دو طرف براي کارهاي مشترک است.

دکتر نکويي ضمن تاکيد بر تامين منابع در طرح‌ها گفت : با توجه به تجربه شرکت‌هاي کانون مي‌توان از استفاده تجارب اين شرکت‌ها در تامين منابع جديد استفاده کرد.