فهرست بستن

دکتر صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی گفت:قدامات بانک مرکزی در ‎تامین مالی زنجیره‌ای هم در بخش تولید و هم‌اکنون نیز در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی بوده و حتما برای رسیدن به اهداف تعیین شده، نیازمند همکاری فرابخشی است.