فهرست بستن

گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی ، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.